Відділення та секції

ВІДДІЛЕННЯ ЕКОНОМІКИ


Секція “ФІНАНСИ, ГРОШОВИЙ ОБІГ І КРЕДИТ”

У секції вивчається сукупність грошових коштів, що знаходяться у розпорядженні особи, підприємства, формування і використання капіталу, організація фінансової діяльності суб’єктів господарювання і джерела фінансування підприємств.

Секція “ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ДУМКИ”

У секції учні вивчають загальні закономірності господарського життя, економічні закони суспільства, основну проблему економічного життя людства і економічної науки– обмеженість ресурсів та безмежність людських потреб.

Секція “МІКРОЕКОНОМІКА ТА МАКРОЕКОНОМІКА”

У секції вивчається взаємодія окремих економічних суб’єктів та досліджується механізм функціонування конкретних ринків, а також закономірності функціонування економіки країни в цілому (або її частини, наприклад, галузі)


ВІДДІЛЕННЯ НАУК ПРО ЗЕМЛЮ


Секція “ГІДРОЛОГІЯ ТА ОКЕАНОЛОГІЯ”

Вивчення гідрології сприяє залученню учнівської молоді до пошукової, дослідницької роботи, поглибленню і розширенню знань з гідрології, активізації пізнавальної діяльності. На заняттях у вихованців формуються природничо-науковий світогляд, екологічна культура та громадянська свідомість, здійснюється їх допрофесійна підготовка з природничих наук.

Секція “КЛІМАТОЛОГІЯ ТА МЕТЕОРОЛОГІЯ”

Заняття в секції спрямовані на формування в учнів прагнення системного пошуку, поглиблення знань у галузі метеорології та кліматології, засвоєння спеціальної наукової термінології, вироблення аналітичного погляду на проблеми сьогодення. природних і соціальних явищ для аналізу та оптимізації їх функціонування.

Секція “ГЕОГРАФІЯ ТА ЛАНДШАФТОЗНАВСТВО”

На заняттях секції учні вивчають частини географічної оболонки Землі, як відкритої системи, що функціонує під впливом численних факторів, суспільно-географічний аналіз економічних, соціальних та екологічних показників, що характеризують взаємодію суспільства і природи України.

Секція “ГЕОЛОГІЯ, ГЕОХІМІЯ ТА МІНЕРАЛОГІЯ”

На заняттях секції учні  вивчають   історію розвитку земної кори, її склад, будову, рухи, закономірності утворення і поширення корисних копалин. На заняттях підвищується інтерес учнів до вивчення геології, розвивається їхнє логічне мислення,  розвиваються  дослідницькі уміння науково-дослідницька, пошукова діяльність.


ВІДДІЛЕННЯ ЕКОЛОГІЇ ТА АГРАРНИХ НАУК


Секція “ЕКОЛОГІЯ”

Сьогодні екологія поєднує усі природничі, точні, гуманітарні і соціальні науки з метою пошуку шляхів оптимального розвитку людства та нових методів збереження біосфери планети.

Екологія – це одночасне дослідження всіх взаємин живого з органічними і неорганічними компонентами середовища. Інструментами того пізнання є спостереження, проведення дослідів, висування теорій, які пояснюють ці явища.

Секція “БОТАНІКА. ЗООЛОГІЯ, ЗООТЕХНІЯ ТА ВЕТЕРИНАРІЯ”

Ви познайомитесь з різноманітністю рослинного світу, зможете виконати експериментальні дослідження, навчитись користуватись лабораторним обладнанням, оволодіти методами мікроклонування рослин. В теплицях Національного ботанічного саду зможете спостерігати інтродуковані декоративні види рослин. Ми познайомимо вас з флористичним моніторингом, геоботанічною картографією, ландшафтним дизайном.

Впевнені, що для багатьох юнацьке захоплення з часом трансформується в покликання, а робота в нашій секції, допоможе у виборі професії.

Секція “ОХОРОНА ДОВКІЛЛЯ ТА РАЦІОНАЛЬНЕ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ. ЛІСОЗНАВСТВО. АГРОНОМІЯ”

В академічних лабораторіях Ви зможете провести власні дослідження запропонованих вами методів боротьби з забрудненням повітря, води та ґрунту м. Києва та експериментально довести ефективність прийомів раціонального природокористування.

Набутий вами досвід дозволить не лише сформувати наукове бачення проблем довкілля, а й назавжди залишить у ваших серцях любов до природи та бажання захищати кожну ланку у складному ланцюгу біосфери.

 


ВІДДІЛЕННЯ ІСТОРІЇ


Секція “АРХЕОЛОГІЇ”

Археологія – це наука, «озброєна лопатою», вивчає історію людства за залишками матеріальної культури.

Секція “ІСТОРІЇ УКРАЇНИ”

Історія України – вивчає появу, становлення, розвиток державотворчих традицій українців, особливості існування української держави протягом різних історичних періодів.

Секція “ВСЕСВІТНЬОЇ ІСТОРІЇ”

Всесвітня історія – дає можливість українцям пізнати та проаналізувати історію країн світу, щоб отримати необхідний досвід для інтеграції нашої держави у світовому просторі.

Секція “ІСТОРИЧНОГО КРАЄЗНАВСТВА”

Історичне краєзнавство – галузь знання, що вивчає історію рідного краю, життя визначних українців та культурну спадщину малої батьківщини.

Секція “ЕТНОЛОГІЇ”

Етнологія – наука, об’єктом вивчення якої є походження (етногенез), процес формування народу, його розселення, традиційна матеріальна і духовна культура, характерні риси його побуту, що визначають його як окремий самостійний етнос.


ВІДДІЛЕННЯ ФІЗИКИ ТА АСТРОНОМІЇ


Секція “ТЕОРЕТИЧНА ФІЗИКА”

На заняттях молоді вчені засвоять фізичні знання про те, як можна теоретично описувати фізичні явища та процеси. Основний наголос буде зроблено на розвиток уміння створювати фізичні моделі, які піддаються кількісному опису. Це дозволить сформувати в учнів фізичне мислення від емпіричного спостереження і вимірювань до висування гіпотез, пояснень наукових фактів із подальшою експериментальною перевіркою, і нарешті – до теоретичного узагальнення, окреслення в загальних рисах фізичної теорії.

Секція “ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ФІЗИКА”

Вихованці вивчають природу оптичного випромінювання (світла), досліджують процеси випромінювання світла, його поширення в різноманітних cередовищах і взаємодії з речовиною. Досліджують теоретичні та практичні аспекти роботи лазерів, а також суміжні галузі науки (нелінійна та квантова оптика). Експериментальна фізика допоможе опанувати вихованцям фізичні явища, процеси поведінки та взаємодії тіл з вимірювальними приладами та системами.


ВІДДІЛЕННЯ ФІЛОСОФІЇ ТА СУСПІЛЬСТВОЗНАВСТВА


Секція “ЖУРНАЛІСТИКА”

Теорія масової комунікації, технічні засоби і основи видавництва ЗМК, агенційна журналістика, медіабезпека, фотожурналістика, журналістська етика, радіовиробництво, телевиробництво, проблематика ЗМІ (економіка, політика, право, міжнародна), комунікаційні технології, журналістське розслідування, кросмедійна публікація, авторське право, інформаційна політика та безпека тощо.

Секція “ФІЛОСОФІЯ”

Філософія навчить критично мислити і сформує системне бачення світу.

Секція “ПРАВОЗНАВСТВО”

Майбутній юрист має бути: наполегливим, комунікабельним, переконливим, відповідальним. Маєш ці якості? Тоді поринай в ази професії юриста разом з нами.

Секція “ТЕОЛОГІЯ, РЕЛІГІЄЗНАВСТВО ТА ІСТОРІЯ РЕЛІГІЇ”

Від давніх релігій Єгипту та Месопотамії до новітніх релігійних культів New Age – зануртесь у безмежний світ знань разом з нами.

Секція “ПЕДАГОГІКА”

Педагогіка – наука про виховання, що покликана вести дитину по життю, розвиваючи її таланти.


ВІДДІЛЕННЯ КОМП’ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Секція “ІНТЕРНЕТ ТЕХНОЛОГІЇ, МУЛЬТИМЕДІЙНІ СИСТЕМИ, НАВЧАЛЬНІ ТА ІГРОВІ ПРОГРАМИ”

Розроблення мультимедійних ігрових програм, мультимедійних дидактичних комплексів з елементами гри, мультимедійних навчально-ігрових посібників. Розроблення технологій створення і підтримки різних інформаційних ресурсів в комп’ютерній мережі Інтернет: сайтів, блогів, форумів, чатів, електронних бібліотек та енциклопедій; користувальницьких веб-інтерфейсів для сайтів або веб-додатків, логічної структури веб-сторінок, найбільш зручних рішень подання інформації, а також художнього оформлення веб-додатків.

Секція “ПРОГРАМУВАННЯ І РОБОТОТЕХНІКА”

Методологія та теорія програмування. Формальні методи розроблення комп’ютерних програм.
Діти складають та програмують власних роботів та створюють власні проекти.


ВІДДІЛЕННЯ ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВА, ФОЛЬКЛОРИСТИКИ ТА МИСТЕЦТВОЗНАВСТВА


Секція “МИСТЕЦТВОЗНАВСТВО”

Секція мистецтвознавства – найкращий вибір для молодих театралів, музикантів, дизайнерів, діячів кіно та естради. На її заняттях учні знайомляться з особливостями класичного і сучасного мистецтва, відвідують кіно, театри, музеї, спілкуються з видатними культурними діячами.

Секція “ФОЛЬКЛЬОРИСТИКА”

Секція фольклористики допомагає учням розкрити свій науковий потенціал у царині народної творчості. На заняттях вихованці опрацьовують зібрані ними фольклорні зразки, досліджують матеріали наукових експедицій, реконструюють магічні тексти, народні пісні, казки, загадки.

Секція “ЛІТЕРАТУРНА ТВОРЧІСТЬ”

Секція літературної творчості – наймасштабніший креативний проект Київської МАН. Його учасники розробляють власні літературні проекти – поетичні книжки, пісні, сучасну молодіжну прозу, створюють арт-буки, театральні постановки тощо.

Секція “УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА”

Секція української літератури дає вихованцям унікальний базис з теорії, історії книжності, а також критики. Її програма виходить далеко за межі шкільного курсу і дає можливість усім охочим дослідити не лише визначальні тексти нашої культури, а й малознані твори письменників рідного краю.


ВІДДІЛЕННЯ МОВОЗНАВСТВА


Секція “УКРАЇНСЬКА МОВА”
Секція “АНГЛІЙСЬКА МОВА”

Юні дослідники, мають змогу на заняттях досліджувати термінологію, молодіжну лексику, мовний етикет, синтаксис, морфеміку тощо.


ВІДДІЛЕННЯ МАТЕМАТИКИ


Секція “МАТЕМАТИКА”

В секції математики учні вивчають теоретичні та практичні питання елементарної математики (елементи теорії чисел, алгебри та початків аналізу, планіметрії та стереометрії).


ВІДДІЛЕННЯ ХІМІЇ ТА БІОЛОГІЇ


Секція “ЗАГАЛЬНОЇ БІОЛОГІЇ”

Загальна біологія та біологія людини – вивчає життя і ті особливості, які характерні для всіх видів живих істот; процеси життєдіяльності, розвиток, походження, еволюцію та географічне розселення людей.

Секція “БІОЛОГІЯ ЛЮДИНИ”

Біологія людини – вивчає життя і ті особливості, які характерні для всіх видів живих істот; процеси життєдіяльності, розвиток, походження, еволюцію та географічне розселення людей.

Секція “ХІМІЇ”

Хімія – дуже конкретна наука, стосується незліченних корисних і шкідливих речовин навколо нас і всередині нас. У наші дні хімія стала могутньою зброєю цивілізації, сировинною базою практично всіх галузей промисловості і сільського господарства.

Секція “ПСИХОЛОГІЇ”

Психологія – вивчає психічні явища (мислення, почуття, волю) та поведінку людини, пояснення яких зображено в цих явищах.