ПРОГРАМНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ КОМПЛЕКС ДОСЛІДНИЦЬКО-ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО НАПРЯМУ КОНОТОПСЬКОЇ МІСЬКОЇ МАЛОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ

 Міністерство освіти і науки України

Управління освіти Конотопської міської ради Сумської області

Конотопська міська мала академія наук учнівської молоді

 

 

 

 

 

ПРОГРАМНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ КОМПЛЕКС

ДОСЛІДНИЦЬКО-ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО НАПРЯМУ

КОНОТОПСЬКОЇ МІСЬКОЇ МАЛОЇ АКАДЕМІЇ НАУК

УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Конотоп – 2021

 

ЗМІСТ

Пояснювальна записка ……………………………………………………….. 5
Навчальні програми модулю «Профільний навчальний курс» основного рівня …………………………………………………………..  

17

Відділення літературознавства, фольклористики та мистецтвознавства………………………………………………………  

18

Навчальна програма «Мистецтвознавство» ………………………… 18
Навчальна програма «Мистецтвознавство. Зарубіжна художня культура» ……………………………………………………………………  

28

Навчальна програма «Фольклор та етнографія народу України» … 33
Навчальна програма «Літературна творчість» ……………………… 40
Відділення мовознавства ………………………………………………… 49
Навчальна програма «Українська мова» …………………………… 49
Навчальна програма «Українська мова. Основи мовленнєвої комунікації» ……………………………………………………………  

55

Навчальна програма «Англійська мова» …………………………… 60
Навчальна програма «Англійська мова. Технічний переклад» …… 66
Навчальна програма «Англійська мова. Лексико-граматичний практикум» ……………………………………………………………  

73

Відділення філософії та суспільствознавства …………………………. 79
Навчальна програма «Релігієзнавство. Історія релігії» …………… 79
Навчальна програма «Педагогіка» ………………………………………… 90
Навчальна програма «Журналістика» …………………………………… 95
Навчальна програма «Народознавство» ………………………………… 104
Навчальна програма «Правознавство» ..………………………………… 113
Відділення історії ………………………………………………………… 121
Навчальна програма «Історія України» …………………………………. 121
Навчальна програма «Всесвітня історія» ……………………………….. 129
Відділення наук про Землю ….……………………………………………. 138
Навчальна програма «Наукові дослідження в галузі географії» ….. 138
Відділення комп’ютерних наук ….……………………………………….. 143
Навчальна програма «Основи веб-дизайну» ……………………….. 143
Навчальна програма «Основи візуального програмування» ……… 149
Навчальна програма «Інформаційний працівник» ………………… 155
Відділення фізики та астрономії ….…………………………………….. 159
Навчальна програма «Наукові дослідження у фізиці» …………….. 159
Відділення хімії та біології ….…………………………..……………….. 165
Навчальна програма «Основи біохімії» …………………………….. 165
Навчальна програма «Юні ботаніки» ………………………………. 171
Навчальна програма «Біологія людини» ……………………………. 178
Навчальна програма «Юний хімік» …………………………………. 186
Навчальна програма «Психологія» ………………………………….. 196
Відділення екології та аграрних наук ….…………………………..……. 204
Навчальна програма «Юні охоронці природи» ……………………. 204
Навчальна програма «Юні екологи» ……………………………….. 211
Навчальна програма «Основи екологічних знань» ………………… 218
Відділення економіки ….…………………………..………………………. 225
Навчальна програма «Економіки» ………………………………….. 225
Навчальні програми модулю «Профільний навчальний курс» вищого рівня ……………………………………………………………..  

235

Відділення наук про Землю ………………………………………………. 236
Навчальна програма «Метеорологія та кліматологія» …………….. 236
Відділення економіки ….…………………………..……………………… 250
Навчальна програма «Економіка» ……………………………………. 250
Відділення математики ….…………………………..…………………… 289
Навчальна програма «Математика» ………………………………… 289
Відділення історії ………………………………………………………… 296
Навчальна програма «Історія України» …………………………….. 296
Навчальні програми модулю «Основи наукових досліджень» 307

 

 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

 

Пропонована комплексна навчально-виховна програма розроблена як базовий навчальний курс ІІ та ІІІ навчально-організаційного рівня роботи наукових секцій Конотопської міської малої академії наук учнівської молоді.

Метою програми є залучення учнів до цілеспрямованої та систематичної навчально-пізнавальної та пошуково-дослідницької діяльності за обраними напрямами; створення сприятливих організаційно-технологічних та психолого-педагогічних умов для їх творчої самореалізації та розвитку в процесі навчально-творчої діяльності; формування креативної культури; професійна орієнтація та допрофесійна підготовка.

Відповідно до поставленої мети основними завданнями навчально-виховної роботи зі слухачами є:

 • закріплення та поглиблення знань слухачів зі шкільних дисциплін, визначених профільними;
 • формування мотивації до систематизованої ті цілеспрямованої навчально-пізнавальної та пошуково-дослідницької діяльності з обраного напряму;
 • надання спеціальних знань, умінь і навичок, необхідних для забезпечення результативності навчально-пізнавальної та пошуково-дослідницької діяльності;
 • розвиток інтелектуальних та творчих здібностей слухачів у процесі навчально-пізнавальної та пошуково-дослідницької діяльності;
 • залучення слухачів до соціально необхідної практичної діяльності багаторічними й освітніми проектами та програмами, участі у Всеукраїнському конкурсі-захисті науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН України, конкурсах учнівських проектів дослідницького спрямування.

Специфіка програми полягає в тому, що вона складається з 6 модулів – логічно завершених частин теоретичних і практичних знань з навчальної дисципліни, яка проектується на структуру процесу засвоєння знань і адаптована до індивідуальних особливостей суб’єктів навчання:

 • «Основи науково-дослідницької діяльності»;
 • «Красномовство і риторика»;
 • «Структурно-стилістичні вимоги до наукової роботи слухача МАН»;
 • «Психолого-педагогічний тренінг-курс»;
 • «Організація індивідуальної дослідницької діяльності»;
 • «Профільний навчальний курс»

Модуль «Основи науково-дослідницької діяльності» спрямований на засвоєння теоретичних знань про специфіку наукових досліджень і формування спеціальних знань, умінь і навичок, необхідних для систематизованої та цілеспрямованої пошуково-дослідницької діяльності в обраних секціях Конотопської міської малої академії наук учнівської молоді.

Модуль «Красномовство і риторика» спрямований на удосконалення комунікативних умінь та ораторського мистецтва, формування основ майстерності  публічного мовлення.

Модуль «Структурно-стилістичні вимоги до наукової роботи слухача МАН» спрямований на засвоєння слухачем основних правил оформлення тексту науково-дослідницької роботи, що стосуються особливостей формулювання теми, актуальності, мети та завдань дослідження, його предмету та об’єкту; мовно-стилістичних вимог (відповідність науковому стилю, дотримання логіки наукового викладу матеріалу тощо).

Модуль «Психолого-педагогічний тренінг-курс» спрямований на пізнання себе, усвідомлення власної творчої індивідуальності та цінності:

 • курс «Основи саморозвитку творчої особистості» спрямований на розвиток у школярів вмінь ефективної організації праці, поєднання її з активним відпочинком; розвиток уваги, мислення, пам’яті, навичок конспектування, продуктивного слухання та сприймання. Після його засвоєння учні повинні вміти оцінювати психофізіологічні якості особистості, пізнавальні здібності та потреби, здійснювати самооцінку індивідуальних здібностей, якостей та когнітивних потреб.
 • курс «Основи творчої самодіяльності» спрямований на формування та розвиток інтелектуальних умінь, комунікативних здібностей, навичок самоуправління та самоорганізації, необхідних для творчої самореалізації старшокласників. Їх основними завданнями є ознайомлення слухачів з теоретичними основами психології творчості та творчої діяльності; удосконалення досвіду учнів щодо використання своїх творчих здібностей у пошуково-дослідницькій діяльності.

Модуль «Організація індивідуальної дослідницької діяльності» спрямовує на самостійність у здобутті знань, передбачає оволодіння складними вміннями й навичками бачити мету та зміст роботи, організовувати власну самоосвіту, вміння по-новому підходити до вирішення індивідуальних завдань спрямованих на пізнавальну і розумову активність, здатність до творчості й навчально-дослідного пошуку.

Модуль «Профільний навчальний курс» (базова підготовка) враховує освітні потреби, нахили й здібності учнів та створює умови відповідно до їхнього самовизначення. Має на меті закріплення та поглиблення знань слухачів з найбільш складних розділів шкільного курсу, підготовку учасників Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН України до контрольної роботи з базової дисципліни. Набуття навичок самостійної науково-практичної,  дослідницько-пошукової  діяльності в напрямку конкретної галузі.

Виходячи з принципів наступності, послідовності, логічності, доступності освітньо-виховної роботи, основними програмними завданнями є:

 • ІІ навчально-організаційного рівня (узагальнюючого та навчально-дослідницького): спрямовання на поглиблення знань, умінь і навичок вихованців (учнів, слухачів) віком 12-14 років з базових дисциплін; розвиток їх інтересів до систематизованої навчально-дослідницької та творчої діяльності роботи за обраними напрямами; профорієнтаційна діяльність; забезпечення участі учнів у практичній дослідницькій роботі (у складі пошукових, експедиційних загонів; за науковими та освітніми дослідницькими проектами, програмами; за індивідуальною тематикою тощо), у масових формах роботи: олімпіадах, турнірах, конкурсах, виставках, зльотах юних науковців, тижнях науки і техніки тощо;
 • ІІІ навчально-організаційного рівня (власне пошуково-дослідницького): спрямовання на організацію систематизованої індивідуальної та колективної пошуково-дослідницької роботи слухачів наукових секцій віком 14-17 років під керівництвом наукових консультантів та педагогів-практиків; забезпечення їх участі у Всеукраїнському конкурсі науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН України, інших заходах дослідницького спрямування (міжнародних, всеукраїнських, регіональних наукових та освітніх проектах, програмах, конкурсах, турнірах, конференціях); підготовку до навчання та продовження дослідницької діяльності у вищих навчальних закладах.

Навчальний план складений відповідно до вимог чинного законодавства: Закону України «Про позашкільну освіту» (№1841 – ІІІ від 22.06.2000 р.), «Положення про позашкільний навчальний заклад» (Постанова Кабінету Міністрів № 433 від 06.05.2001 р.) та змін до нього (Постанова Кабінету Міністрів № 769 від 27.08.2010 р.), «Положення про малу академію наук учнівської молоді», затвердженого наказом МОН України №90 від 09.02.2006 р. (реєстрація юстиції України від 24.02.2006 р. №172/12046), наказу МОН України: №676 від 22.07.2008 р. «Про затвердження Типових навчальних планів для організації навчально-виховного процесу в позашкільних навчальних закладах системи МОН України».

Термін навчання за навчальною програмою обумовлюється специфікою секції.

Організація індивідуальної та групової роботи здійснюється у відповідності до розкладу занять (за окремим графіком).

Форми проведення групових занять: екскурсії, конкурси, конференції, освітні та наукові програми.

Форми проведення індивідуальних занять:

 • конкурсна підготовка;
 • консультації для слухачів, кандидатів у члени та дійсних членів Малої академії наук України з науково-дослідницької, експериментальної, пошукової, конструкторської та винахідницької роботи, постановка експерименту, проведення дослідів, лабораторних досліджень, спостережень;
 • обробка та узагальнення результатів пошуково-дослідницької роботи, комп’ютерна обробка спостережень, поглиблене вивчення окремих розділів наук; підготовка наукових статей;
 • очно-заочне та дистанційне навчання;
 • підготовка до участі в конкурсах, проектах, програмах дослідницького спрямування.

Індивідуальна науково-дослідницька робота слухача малої академії наук є формою організації навчального процесу, яка передбачає створення умов для як найповнішої реалізації творчих можливостей учнів через індивідуально-спрямований розвиток їхніх здібностей, науково-дослідну роботу і творчу діяльність. Робота виконується слухачем самостійно при консультуванні викладачем. Учні-слухачі ведуть самостійну навчально-пізнавальну та пошуково-дослідницьку діяльність за обраними темами, консультуються з науковими керівниками відповідно до встановлених графіків роботи; виконують рейтингові контрольні роботи з профільних дисциплін (за програми для абітурієнтів вищих навчальних закладів та відповідно до шкільних навчальних планів з профільних дисциплін). Допускаються випадки виконання комплексної тематики кількома слухачами. Самостійна робота слухача є основним засобом оволодіння методикою дослідження та експерименту, пов’язаних з темою роботи, у час вільний від обов’язкових навчальних занять.

Навчальний час відведений для самостійної роботи регламентується навчальним планом і становить не менше 1/3 та не більше 2/3 загального обсягу навчального часу.

Зміст навчальних програм збірника визначається метою формування компетентностей особистості, а саме: пізнавальної, практичної, творчої і соціальної.

Пізнавальна компетентність спрямована на поглиблене вивчення та засвоєння теоретичних розділів обраних наук, ознайомлення з основами пошукової і дослідницької діяльності, методологією та методикою досліджень в обраній науковій галузі.

Практична компетентність передбачає оволодіння навичками науково-дослідницької діяльності в обраній галузі наук; вміння застосовувати знання на практиці, оперувати науковими категоріями, фактичним матеріалом і методикою наукового дослідження, користуватися джерелами інформації; розуміння й інтерпретацію складних процесів; формування мовної культури, системно-логічного мислення.

Творча компетентність забезпечує набуття досвіду власної творчої діяльності, розвиток логічного мислення, здатності проявляти творчу ініціативу; формування стійкого інтересу до пошукової, дослідницької діяльності; виховання потреби у творчій самореалізації і духовному самовдосконаленні.

Соціальна компетентність спрямована на розвиток моральних якостей, культури, громадянської позиції, виховання наукової та пошуково-дослідницької ініціативи, прагнення до нових знань, потреби у творчому самовдосконаленні, ціннісного ставлення до себе та інших, формування позитивних якостей емоційно-вольової сфери (самостійність, наполегливість, працелюбство тощо), уміння працювати в колективі.

Система навчально-виховної роботи МАН сприяє розвитку та формування навичок ХХІ століття (рис. 1).

Творчість й інноваційність. Суб’єктивне відкриття нових знань на основі індивідуальної актуалізації попередньо засвоєних знань і вмінь, уведення їх до особистісного пізнавального простору. Придбання учнями функціонального навику дослідження як універсального способу освоєння дійсності, розвитку здатності до дослідницького типу мислення, активізації особистісної позиції учня в освітньому процесі на основі придбання суб’єктивно нових знань.

Критичнемислення й уміннявирішуватипроблеми. Уміння критично осмислюватиматеріал, представлений у книзітобто, необхідновмітисамостійнозіставлятипоняття і явища, робитивласнівисновки. Визначаючивірністьабохибність того чиіншогопоняття, необхідноставитисобінаступніпитання: «Яке поняттядаєнайбільшоб’єктивнеуявлення по сутідосліджуваногопитання?», «Яка думка з представлених у літературінайбільшоб’єктивно?», «Чипідтверджуєтьсятеоретичнеположенняфактичнимматеріалом?» тощо.

 

 

Рис. 1. Навички ХХІ століття в системі МАН

 

Комунікативні навички та навички співробітництва. Уміння чітко і ясно викладати свої думки. Кожне положення свого дослідження необхідно викладати послідовно, чи не перескакуючи з однієї проблеми на іншу. Дотримуватися структурно-стилістичних вимог до наукової роботи слухача МАН. Розвиток творчих здібностей: образного мислення, пам’яті, логіки тощо. Співпраця з керівником наукової роботи: гнучкість та готовність до застосування необхідних компромісів з метою здійснення спільного завдання, прийняття відповідальності за результати спільної роботи.

Інформаційна грамотність. Уміння працювати з рекомендованою літературою, а це є основою наукового дослідження. Уміти читати матеріал послідовно, досконально вивчати всі терміни і поняття. Для того, щоб розібратися в кожному терміні або понятті, необхідно знайти йому на підтвердження практичний приклад чи практичне пояснення і застосування.

ІКТ-грамотність (Грамотність у галузі інформаційно-комунікаційних технологій) та медіа грамотність. Оформити роботу відповідно до вимог та на основі її змісту підготувати невеликий (7-10 хвилин) виступ засобами інформаційно-комунікаційних технологій. Використання ресурсів всесвітньої мережі Internet як джерела додаткової інформації.

Продуктивність та вміння з’ясовувати та враховувати кількісні показники. Становлення та наслідування високим стандартам і цілям для якісного і вчасного виконання роботи.

Ініціатива та самоспрямованість. Учень стежить за новинками літератури, прагне бути в курсі змін, що відбуваються у вибраній їм науці. Процес осмислення науки не припиняється за межами навчального закладу. Усвідомлене й відповідальне використання свого часу, що дозволяє ставити осмислені цілі й досягати їх за мінімальні проміжки часу.

Виконуючи науково-дослідницьку роботу учні вміють критично мислити, вирішувати практичні задачі, ефективно спілкуватися та співпрацювати, є інформаційно і технологічним грамотними, гнучкими і здатними до адаптації, інноваційними і творчими, компетентними в глобальному масштабі. Все це є навичками ХХІ століття, що є запорукою успіху в умовах мінливого світу.

Для організації навчально-виховного процесу з вихованцями, які займаються дослідницькою роботою, є переможцями, призерами міських, районних, обласних всеукраїнських конкурсів, змагань, чемпіонатів тощо, або потребують додаткової уваги (діти з обмеженими можливостями) створюються необхідні умови: збільшується кількість годин для занять – початкового рівня, основного рівня – з розрахунку 0,5-1 година на тиждень; вищого рівня – з розрахунку 1-2 години на тиждень.

Відповідно до Положення про позашкільний заклад, за результатами навчання, у разі засвоєння програми та успішного складання кваліфікаційних іспитів, випускники отримують документи державного зразка про позашкільну освіту в порядку встановленому Міністерством освіти і науки України (накази Міністерства освіти і науки України № 510 від 12.07.2001р. «Про затвердження Порядку видачі випускникам позашкільних навчальних закладів свідоцтв про позашкільну освіту», № 161 від 24.03.2003р. та № 746 від 12.08.2009р. «Про внесення змін до Порядку видачі випускникам позашкільних навчальних закладів свідоцтв про позашкільну освіту», Постанова кабінету Міністрів України «Про внесення змін до Положення про позашкільний навчальний заклад» № 769 від 27.08.2010 р.).

 

 

НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН

 

ОСНОВНИЙ РІВЕНЬ

Складові програмного комплексу Кількість навчальних годин  
Усього З них:  
Теорет. Практ. Конф. Індивід.  
Профільний рівень 18 год на рік
1 Основи науково-дослідницької діяльності 9 4 5  
2 Красномовство і риторика 9 5 4  
3 Структурно-стилістичні вимоги до наукової роботи слухача МАН 9 4 5  
4 Основи саморозвитку творчої особистості 21 10 11  
5 Організація індивідуальної дослідницької діяльності 60 0 0 60  
6 Профільний навчальний курс 18 18 0  
7 Науково-практичні конференції 4 0 0 4  
8 Екскурсії, конкурси, тематичні заходи 10 2 8  
9 Захист учнівських дослідницьких робіт 4 1 0 3  
  Усього 144 44 33 7 60  
Профільний рівень 36 год на рік
1 Основи науково-дослідницької діяльності 9 4 5  
2 Красномовство і риторика 9 5 4  
3 Структурно-стилістичні вимоги до наукової роботи слухача МАН 9 4 5  
4 Основи саморозвитку творчої особистості 21 10 11  
5 Організація індивідуальної дослідницької діяльності 42 0 0 42  
6 Профільний навчальний курс 36 36 0  
7 Науково-практичні конференції 4 0 0 4  
8 Екскурсії, конкурси, тематичні заходи 10 2 8  
9 Захист учнівських дослідницьких робіт 4 1 0 3  
  Усього 154 62 33 7 42  
Профільний рівень 72 години на рік
1 Основи науково-дослідницької діяльності 9 4 5  
2 Красномовство і риторика 9 5 4  
3 Структурно-стилістичні вимоги до наукової роботи слухача МАН 9 4 5  
4 Основи саморозвитку творчої особистості 21 10 11  
5 Організація індивідуальної дослідницької діяльності 42 0 0 42  
6 Профільний навчальний курс 72 72 0  
7 Науково-практичні конференції 4 0 0 4  
8 Екскурсії, конкурси, тематичні заходи 10 2 8  
9 Захист учнівських дослідницьких робіт 4 1 0 3  
  Усього 180 98 33 7 42  

 

 

 

ВИЩИЙ РІВЕНЬ

Складові програмного комплексу Кількість навчальних годин  
Усього З них:  
Теорет. Практ. Конф. Індивід.  
Профільний рівень 18 год на рік
1 Основи науково-дослідницької діяльності 6 4 2  
2 Красномовство і риторика 6 5 1  
3 Структурно-стилістичні вимоги до наукової роботи слухача МАН 6 4 2  
4 Основи саморозвитку творчої особистості 20 11 9  
5 Організація індивідуальної дослідницької діяльності 68 0 0 68  
6 Профільний навчальний курс 18 18 0  
7 Науково-практичні конференції 4 0 0 4  
8 Екскурсії, конкурси, тематичні заходи 10 2 8  
9 Захист учнівських дослідницьких робіт 6 1 0 5  
  Усього 144 45 22 9 68  
Профільний рівень 36 год на рік
1 Основи науково-дослідницької діяльності 6 4 2      
2 Красномовство і риторика 6 5 1      
3 Структурно-стилістичні вимоги до наукової роботи слухача МАН 6 4 2      
4 Основи саморозвитку творчої особистості 20 11 9      
5 Організація індивідуальної дослідницької діяльності 50 0 0   50  
6 Профільний навчальний курс 36 36 0  
7 Науково-практичні конференції 4 0 0 4  
8 Екскурсії, конкурси, тематичні заходи 10 2 8  
9 Захист учнівських дослідницьких робіт 6 1 0 3  
  Усього 134 63 22 7 50  
Профільний рівень 72 години на рік
1 Основи науково-дослідницької діяльності 6 4 2      
2 Красномовство і риторика 6 5 1      
3 Структурно-стилістичні вимоги до наукової роботи слухача МАН 6 4 2      
4 Основи саморозвитку творчої особистості 20 11 9      
5 Організація індивідуальної дослідницької діяльності 50 0 0   50  
6 Профільний навчальний курс 72 72 0  
7 Науково-практичні конференції 4 0 0 4  
8 Екскурсії, конкурси, тематичні заходи 10 2 8  
9 Захист учнівських дослідницьких робіт 6 1 0 5  
  Усього 170 99 22 7 50  
Профільний рівень 108 години на рік
1 Основи науково-дослідницької діяльності 6 4 2  
2 Красномовство і риторика 6 5 1  
3 Структурно-стилістичні вимоги до наукової роботи слухача МАН 6 4 2  
4 Основи саморозвитку творчої особистості 20 11 9  
5 Організація індивідуальної дослідницької діяльності 50 0 0 50  
6 Профільний навчальний курс 108 108 0  
7 Науково-практичні конференції 4 0 0 4  
8 Екскурсії, конкурси, тематичні заходи 10 2 8  
9 Захист учнівських дослідницьких робіт 6 1 0 3  
  Усього 216 135 22 7 50  

 

You may also like...