Методичні рекомендації для керівників наукових секцій МАН

Методичні рекомендації для керівників наукових секцій МАН

Головна мета – забезпечення ефективності процесу розвитку творчих здібностей особистості засобами систематизованої пошуково-дослідницької діяльності

Освітні компетентності

Поглиблення знань учнів з профільної (базавої) дисципліни, формування спеціальних знань, умінь і навичок, необхідних для проведення цілеспрямованої пошуково-дослідницької роботи;

Виховні компетентності

Формування наукового світогляду, креативної культури особистості, її професійної орієнтації та допрофесійної підготовки;

Розвиваючі компетентності

Формування позитивної «Я-концепції», розвиток творчих здібностей особистості, її творчої активності, самостійності та самоконтролю в системі навчально-пізнавальної та пошуково-дослідницької діяльності за обраним напрямом

Організаційно-технологічні особливості:

а) у навчально-виховній роботі:3-рівневий принцип організації навчально-виховної та організаційно-масової роботи; інтеграційний принцип побудови навчальних програм з метою переорієнтації навчально-виховного процесу з навчальної функції на навчально-розвиваючу; забезпечення соціально-психологічного супроводу навчально-виховної роботи (діагностика, моніторинг, корекційно-розвиваюча діяльність);
б) у координаційно-методичній роботі:координація діяльності загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів області за пошуково-дослідницьким напрямом; забезпечення роботи обласного банку даних «Обдарованість»; створення інформаційно-методичної бази за пошуково-дослідницьким напрямом; висвітлення роботи територіального відділення, досягнень його слухачів, досвіду педагогів у ЗМІ;

У наш час аксіоматичним стало твердження про те, що творчий розвиток інтелектуально обдарованої учнівської молоді має бути педагогічно скоригованим, оскільки саме керівники наукових секцій МАН, наукові консультанти індивідуальної дослідницької роботи школярів та педагоги-практики можуть закласти належне підґрунтя для становлення особистості юного дослідника та забезпечити розвиток його творчих здібностей.

На сучасному етапі розвитку психолого-педагогічної науки дослідницька діяльність учнівської молоді є об’єктом вивчення багатьох вітчизняних і зарубіжних учених, а саме: В. Алфімова, Г. Артемчук, В. Вербицького, Л. Ковбасенко, В.Крутецького, В. Моляко, Н. Недодатко, В. Паламарчук, Г. Пустовіта, Ю. Там-берга та інших. Однак проблема формування креативності особистості (як здібності до нестандартного бачення речей та генерування нових ідей), інноваційності (як здібності до запровадження цих ідей у процесі навчально-творчої та пошуково-дослідницької діяльності) та формування її креативної культури потребують більш докладного вивчення та висвітлення.


You may also like...